Leveringsvoorwaarden Isoleermijnhuis.nu

Download de Leveringsvoorwaarden als bestand naar uw PC of lees hieronder als tekst:


Leveringsvoorwaarden Isoleermijnhuis.nu
(versie 2022-2)

Omschrijving werkzaamheden

Isoleermijnhuis.nu isoleert kruipruimtes op drie manieren, afhankelijk van de situatie:

 1. Isoleren van de bodem van de kruipruimte door middel van noppen- of bodemfolie in combinatie met het isoleren van bovenkant van de kruipruimte (=de onderkant van de vloer) met Tonzon thermoskussens. Deze wijze van isoleren is het meest effectief!
 2. Isoleren van de bodem van de kruipruimte door middel van noppen- of bodemfolie en daarop een meerlaagse reflecterende isolatiedeken (Isobooster of PIF-folie). Dit doe ik alleen als de kruipruimte lager is dan 35 cm en montage tussen houten balken niet mogelijk is. Ook isoleer ik op deze wijze als uit de vloer van een kruipruimte heel veel ophangpunten voor leidingen komen. Dan wordt isoleren met Tonzon thermoskussens buitengewoon duur door de hoge arbeidskosten. Ook vormt ieder van de ophangpunten een koudebrug. Deze wijze van isoleren is bewezen minder effectief dan isoleren met Tonzon thermoskussens, maar beter rapportcijfer 7, dan rapportcijfer 2.
 3. In een enkel geval isoleren van alleen de bodem van de kruipruimte door middel van noppen- en bodemfolie. Dit is de minst aan te bevelen optie.

Het Tonzon vloerisolatiesysteem (bodemfolie + thermoskussens) kan geïnstalleerd worden tegen de onderzijde van houten vloeren, betonnen vloeren en ook onder vloeren met piepschuim, PUR- of PIR-schuim aan de onderkant.

Isoleermijnhuis.nu houdt zich ook bezig met dak/plafond- en muur/wandisolatie. Hiervoor gelden in grote lijnen, daar waar logisch, dezelfde leveringsvoorwaarden.  

Minimale hoogten kruipruimte

 1. Voor het tegen de vloer monteren van Tonzon thermoskussens tenminste 50 cm. Voor lagere kruipruimtes tot ten minste 40 cm gelden toeslagen, omdat het werken daardoor veel trager gaat.
 2. Voor het aanbrengen van noppen- en bodemfolie, eventueel in combinatie met Isobooster of PIF reflectiefoliedekens, tenminste 35 cm.

Bereikbaarheid kruipruimten

Als niet alle kruipruimten langs normale weg bereikbaar zijn, dan is het in veel gevallen mogelijk om de onbereikbare kruipruimten toch bereikbaar te maken. Dit kan door het hakken, zagen of graven van een doorgang van de ene naar de andere ruimte. Ook is het mogelijk een gat te zagen in een houten vloer of door een gespecialiseerd bedrijf een gat te laten zagen in een betonnen vloer.

Voor het maken van een doorgang onder of een gat door een fundering zullen wij voor u een offerte met een prijsindicatie opstellen. Afgerekend wordt tegen werkelijk gemaakte uren.

Het laten zagen van een gat in een betonnen vloer geschiedt tegen de kosten die door een ingehuurde externe specialist in rekening worden gebracht. Hier verdient Isoleermijnhuis.nu dus niets aan.

Opruimen en egaliseren bodem kruipruimte

Om noppenfolie en Tonzon bodemfolie of reflectiefoliedekens  goed te kunnen leggen, moeten vóór onze werkzaamheden stenen/puin e.d. verwijderd en afgevoerd zijn en de bodem redelijk geëgaliseerd zijn. Tevens dient de kruipruimte vrij te zijn van (giftige) afvalstoffen en ongedierte.

Is de bodem nog niet opgeschoond en geëgaliseerd, dan leidt dit tot meerkosten (€ 80,00 / uur exclusief 21% BTW). U mag dit ook door een ander bedrijf laten doen.

Het bestrijden van ongedierte dient aantoonbaar door een gecertificeerd plaagdierenbestrijdingsbedrijf uitgevoerd te zijn. Adressen kunt u vinden op KAD.nl.

Kabels en leidingen

Graag ontvangen wij vóór de start van de werkzaamheden een plan/kaart waarop alle kabels en leidingen zijn aangetekend in de ruimten waar het werk wordt uitgevoerd, met name de verborgen leidingen en kabels (al dan niet in de spouwmuur en/of ingegoten). Doet u dit niet (er is bijvoorbeeld geen plan beschikbaar) dan is eventuele schade of meerwerk ten gevolge van het beschadigen van zulke kabels en leidingen voor uw risico en rekening. Dit geldt alleen voor het aanbrengen van isolerende voorzetwanden en het isoleren van hellende (schuine) daken.

Leidingen (elektra, TV, telefoon) worden door Isoleermijnhuis.nu zo veel mogelijk ‘georganiseerd’ en tijdens het leggen van de noppen- en/of bodemfolie bovenop de folie gelegd. Uitgangspunt hierbij is dat we wat technisch haalbaar is op de bodemfolie leggen en waar onvermijdelijk de kabels onder de noppen- en bodemfolie terecht komen. Tonzon-thermoskussens monteren wij zo, dat leidingen aan de onderzijde van de vloer bereikbaar blijven, tenzij technisch niet te realiseren.

Isoleren van CV-leidingen

CV-leidingen die zich onder de vloer in de kruipruimte bevinden (of elders in huis buiten in gebruik zijnde ruimtes, zoals onder de zolderkap) verdienen het om geïsoleerd te worden. Dit spaart veel energie, doordat de warmte in de buizen na isolatie daar terecht kan komen waar die hoort: in de radiatoren en in gebruikte ruimtes.

Ons advies is om CV-leidingen (alsnog) te isoleren met buizenschuim en te omwikkelen met Tonzon-bandagefolie. Het isoleren met Tonzon-folieband of warmte-terugwin-folie wordt gedaan op basis van nacalculatie per meter. De meterprijs bedraagt € 10,00 per meter of een deel daarvan.

Voor andere toepassingen zal ik op verzoek een aparte offerte opstellen. Bent u handig, dan kunt u dit zelf. Ik lever u dan graag de benodigde materialen tegen een gunstiger prijs dan in de webshop van Tonzon of de Gamma.

Als er CV-leidingen door de kruipruimte(n) lopen en deze dicht tegen de vloer gemonteerd zijn, trekken wij de Tonzon thermoskussens onder deze CV-leidingen door, zodat de vrijkomende warmte alleen nog naar de er boven liggende vloer kan gaan. Hier zijn extra kosten mee gemoeid.

Kruipruimteventilatie

Het is noodzakelijk dat de kruipruimte geventileerd wordt met buitenlucht. Wij controleren de werking van de ventilatiegaten en adviseren om ventilatiegaten te laten boren bij het ontbreken van ventilatie (of te dichten indien teveel ventilatiegaten aanwezig zijn). Het boren van ventilatiegaten en het aanbrengen van ventilatieroosters op de gevel is niet in de offerte opgenomen. Wij kunnen dit voor u doen. Het eerste gat plus aanbrengen van renovatiekoker kost € 120,00 exclusief 21% BTW.
Elk volgend ventilatiegat met koker + rooster kost € 80,00 exclusief 21% BTW.

Gedeelte van vloer/bodem isoleren?

Indien u overweegt slechts een deel van de vloer/bodem te laten isoleren, is het goed om u van het volgende bewust te zijn:

 1. Als u besluit om onder aanwezige vloerverwarming de vloer of bodem niet te laten isoleren, dan gaat het weglekken van veel warmte gewoon door. En dan mist u een grote besparing voor uw portemonnee.
 2. Als u besluit om niet alle kruipruimten te voorzien van bodemfolie, heeft dit tot gevolg dat er veel vocht vanuit de bodem omhoog in de andere kruipruimte(n) kan blijven komen. Dit leidt enerzijds tot condensvorming op de wel aanwezige bodemfolie en anderzijds heeft het een nadelige werking op het algehele klimaat in huis en doet een deel van de werking van de warmte reflecterende isolatie teniet. Ook kan vocht uit niet afgedekte kruipruimten de Tonzon thermoskussens aantasten. Daarom heeft u in dat geval dan ook geen recht op de 10 jaar  garantie. Heeft u een waterdichte betonnen werkvloer in de kruipruimte, dan is dit uiteraard niet van toepassing.

Isoleren in twee etappes

In onze regio zijn de kruipruimtes vrijwel altijd erg vochtig. Tonzon-thermoskussens mogen alleen bevestigd worden onder aan een droge vloer, ongeacht of deze uit hout, beton of piep- of PUR-schuim bestaat.

Als de kruipruimte te vochtig is, moet deze (na het aanbrengen van de bodemfolie) door natuurlijke ventilatie eerst drogen. Dit kan enkele dagen tot weken (soms maanden) duren. Pas als de vloer droog genoeg is gaan wij verder met het plaatsen van de Tonzon-thermoskussens. Meestal zit er tussen het aanbrengen van noppen- en bodemfolie en de montage van de thermoskussens meerdere weken.

Radiatorfolie

Plaatradiatoren kunnen met hittebestendige lijmstrips en/of sterke mini magneetjes worden voorzien van speciale Tonzon reflectiefolie, zodat ze geen warmte uitstralen naar de (buiten)muur. Indien gewenst kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Een pakje radiatorfolie met alle benodigde materialen kost € 20,00 inclusief 21% BTW. Aanbrengen van de radiatorfolie kost per radiator
€ 50,00 exclusief 9% BTW.

Overige (onvoorziene) werkzaamheden

Deze zullen pas worden uitgevoerd na overleg met de klant en zo veel mogelijk op basis van de door de klant goedgekeurde (mondelinge) offerte. Dat geldt uiteraard ook voor andere kluswerkzaamheden in uw opdracht.

Advies en begeleiding

Isoleermijnhuis.nu geeft graag advies over verdere isolatiemogelijkheden van uw huis en tips voor te nemen maatregelen om het energieverbruik verder te verlagen. Tevens heeft Isoleermijnhuis.nu kennis over relevante subsidies, die u ondersteunen bij de investering voor een steeds duurzamer en energiezuinig huis. Deze adviseringen zijn onderdeel van onze service en vaak gespreksonderwerp tijdens de pauzes.

Mocht u meer begeleiding wensen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een subsidie of het uitwerken van een plan om het gasverbruik terug te dringen, dan doen wij u graag een passend aanbod. 

Voorrij- en parkeerkosten

De voorrijkosten zijn in de offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Parkeerkosten in de nabijheid van het te isoleren object tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever (behalve als wij gebruik kunnen maken van een bezoekerskaart). In rekening gebrachte parkeerkosten zijn altijd BTW-vrij.

Geldigheid offerte – wijzigingen in BTW-tarief

De offerte is in principe geldig tot drie maanden na de datum van dagtekening op de offerte. Als zich in deze periode wijzigingen in de wet- of regelgeving voordoen in de hoogte van het BTW-tarief, dan zijn de gevolgen daarvan in principe voor rekening van de klant, tenzij anders afgesproken wordt. Wordt het materiaal in de tussentijd duurder, dan is dit voor onze rekening. Wordt het materiaal in de tussentijd meer dan 10% duurder, dan wordt in principe het prijsverschil doorberekend, maar nemen wij eerst contact met u op voordat de uitvoering in gang wordt gezet.

Vaste offerteprijs of uitvoering op regiebasis (=prijsbepaling achteraf)

In de meeste gevallen krijgt u van isoleermijnhuis.nu een offerte met een vaste offerteprijs. U weet daardoor vooraf wat de klus u gaat kosten, tenzij er tijdens het werk nog afspraken worden gemaakt over noodzakelijk meerwerk.

Bij werken op regiebasis komen opdrachtgever en isoleermijnhuis.nu overeen dat de gemaakte kosten van isoleermijnhuis.nu worden vergoed; bij aanvang van de werkzaamheden wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook een indicatie van de andere kosten. Bij iedere afrekening maakt het isolatiebedrijf een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen m.b.t. de opdracht. Werken op regiebasis vindt doorgaans alleen plaats bij het werken aan bijzondere opdrachten, zoals het isoleren van vloeren en wanden in oude panden of als de uiteindelijke opdracht ten tijde van de inspectie nog onvoldoende uitgekristalliseerd is.

Bij uitvoering op regiebasis kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke, maar globale schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs. Deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

Subsidies

Hoewel isoleermijnhuis.nu de ontwikkelingen op subsidiegebied nauw volgt, accepteert het geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid m.b.t. rechten of inning van subsidiegelden. Ook wanneer het recht op subsidie voor de klant vervalt, omdat isoleermijnhuis.nu door onvoorziene vertragingen, ziekte of andere overmacht na de subsidiedatum het werk oplevert of door overmacht de opdracht terug geeft, is isoleermijnhuis.nu niet aansprakelijk voor de gevolgen voor de subsidie-aanvraag en/of subsidieverstrekking.

Opdracht en start werk

Als u besluit uw opdracht aan Isoleermijnhuis.nu te gunnen, verzoeken wij u de door u ondertekende opdrachtbevestiging of een e-mail naar Isoleermijnhuis.nu te sturen. Als er extra werkzaamheden naar keuze zijn geoffreerd, geeft u dan duidelijk aan wat u wel en wat u niet gedaan wilt hebben.

Wij bevestigen de ontvangst van uw opdracht met vermelding wanneer we contact opnemen voor het vaststellen van de datum voor het begin van de werkzaamheden (= plaatsen noppenfolie en/of bodemfolie).

Opdracht intrekken

U kunt uw reeds gegeven opdracht kosteloos intrekken tot vier weken vóór de afgesproken week van aanvang werkzaamheden. Ook in het geval Isoleermijnhuis.nu door bijzondere omstandigheden niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en er vertraging optreedt kunt u kosteloos uw opdracht intrekken.

Afspraak vergeten

Ter voorkoming van vervelende misverstanden bevestigt Isoleermijnhuis.nu zo veel mogelijk per e-mail, SMS of Whatsapp de dagen waarop Isoleermijnhuis.nu uw opdracht komt uitvoeren.

Isoleermijnhuis.nu en degene(n) die door Isoleermijnhuis.nu wordt/worden ingehuurd om te assisteren bij het uitvoeren van de opdracht leven van hun werk. Als wij niet aan het werk kunnen, omdat u de afspraak vergeten bent, dan brengen wij u € 250,00 exclusief 21% BTW in rekening voor verloren arbeid en voorrijkosten.

Aanwezigheid bewoner tijdens werkzaamheden en werkomstandigheden

Conform de Arbo-wet, bij calamiteiten en voor eventueel nader overleg, is het gewenst dat er iemand in huis is. Daarvan kan in overleg – afhankelijk van de omstandigheden – voor kortere tijd van afgeweken worden. Uiteraard veroorzaken wij geen onnodig (geluids-)overlast en houden zo veel mogelijk rekening met eventuele rusttijden van kinderen.
Omdat uw woning tijdens onze werkzaamheden onze werkplek vormt, mag er van de Overheid niet in de woning gerookt worden (Tabakswet).

Gebruik toilet

De medewerkers van Isoleermijnhuis.nu die de werkzaamheden bij de klant komen uitvoeren, mogen gebruik maken van het aanwezige toilet.

Oplevering van het werk

Als alle isolatieproducten zijn aangebracht, bevestigen wij dit aan de klant en kan u desgewenst een bezichtiging in de kruipruimte doen. Het is ook mogelijk dat wij u aan de hand van foto’s het opgeleverde werk laten zien. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij staan voor kwaliteit en zorgvuldig werk.

Onvoorziene omstandigheden

Als er zich zaken voordoen die opdrachtgever (klant) en/of Isoleermijnhuis.nu niet hadden kunnen voorzien, dan treden zij in overleg over het verloop van de opdracht. In dit overleg stellen beide partijen zich redelijk en billijk op met oog voor de wederzijdse belangen.

Factuur en betaling(en)

Na oplevering ontvangt u de factuur voor de uitgevoerde (na-)isolatiewerkzaamheden. Op de factuur staat vermeld hoeveel m² er geïsoleerd is en welke R-waarde het geleverde materiaal heeft. Dit is van belang voor het vaststellen van het energielabel in het geval u uw woning gaat verkopen en voor het aanvragen van subsidies.

Isoleermijnhuis.nu ontvangt graag het in rekening gebrachte bedrag van de (eind)factuur binnen twee weken na het toesturen van de factuur.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de gehele factuur nog niet betaald is of er nog bedragen open staan, blijven de aangebrachte isolatieproducten eigendom van Isoleermijnhuis.nu in de persoon van G. van der Zee. Hij is gerechtigd om de reeds aangebrachte isolatiematerialen weg te halen indien betaling van het factuurbedrag ondanks herhaalde aanmaningen nog niet of nog niet geheel geschied is. U dient in dat geval G. van der Zee op eerste vordering terstond toe te laten tot de woning/bedrijfsruimte.

Kwaliteit en Garantie

Tonzon te Enschede garandeert de kwaliteit van de gebruikte isolatiefolieproducten en de gebruikte bevestigingsmiddelen voor tien jaar. Isoleermijnhuis.nu staat garant voor deugdelijke en zorgvuldige bevestiging. U kunt er van uitgaan dat de gebruikte materialen aanzienlijk langer zullen meegaan.

Garantie geldt alleen voor origineel Tonzon-materiaal dat door Tonzon vertrouwde installateurs is aangebracht. Schade door externe oorzaak, zoals vraatschade of schade door werkzaamheden van derden onder de vloer, valt uiteraard niet onder de garantie.

Ook voor reflectiefoliedekens geeft Isoleermijnhuis.nu tien jaar garantie op materiaal en bevestiging, exclusief schade door externe oorzaak zoals bovengenoemd.

Isoleermijnhuis.nu vindt het leveren van goede kwaliteit zeer belangrijk. Daarom werkt Isoleermijnhuis.nu volgens de beoordelingsrichtlijnen voor de verwerking van isolatiefolie van Insula-certificatie (kijkt u daarvoor op de website van Insula-certificatie : www.insula-certificatie.nl).
Insula komt steekproefsgewijs controleren bij de klanten. Bij voorkeur als wij (bijna) klaar zijn met ons werk. Zo’n steekproef wordt niet tevoren aangekondigd. De klant dient de inspecteur van Insula toe te laten, zodat deze de inspectie uit kan voeren. De kosten van de certificatie (€ 0,61 per m² inclusief 21% BTW) worden voor u apart gespecificeerd in de offerte.

Klachtenregeling Isoleermijnhuis.nu

Klanten van Isoleermijnhuis.nu die vragen of klachten hebben over het door Isoleermijnhuis.nu geleverde worden verzocht zich altijd direct tot Isoleermijnhuis.nu te wenden door te bellen of te mailen.

Isoleermijnhuis.nu verplicht zich om binnen 48 uur na ontvangst contact op te nemen met de klant via telefoon of e-mail. De volgende mogelijkheden doen zich dan voor:

 1. De vraag of klacht is duidelijk en er kan zonder nader onderzoek een antwoord gegeven worden. In dit geval geeft Isoleermijnhuis.nu direct een antwoord.
 2. Als het een vraag of klacht betreft die niet direct af te handelen is, dan geeft Isoleermijnhuis.nu bericht aan de klant dat Isoleermijnhuis.nu op bezoek komt om vast te stellen wat de klacht/vraag precies inhoudt. Het bezoek wordt in onderling overleg afgesproken. Zodra helder is wat het precieze probleem is, en in geval van schade wat daarvan de oorzaak is, verplicht Isoleermijnhuis.nu zich om binnen twee weken na het bezoek een oplossing aan te reiken.
  Indien bij schade aan het geleverde direct is vast te stellen waar de oorzaak ligt en klant en Isoleermijnhuis.nu het daarover eens zijn, is het aan Isoleermijnhuis.nu vast te stellen hoe en wanneer reparaties uitgevoerd moeten worden. Afspraken worden in goed overleg gepland. Indien van toepassing stelt Isoleermijnhuis.nu eerst een offerte op.
  Als klant en Isoleermijnhuis.nu verschil van inzicht hebben over de oorzaak en/of de wijze van oplossen, wordt Insula Certificering ingeschakeld om een oordeel te vellen. De kosten van het inschakelen van Insula worden gedeeld tussen klant en Isoleermijnhuis.nu.

Om lering te kunnen trekken uit de vragen en klachten van haar klanten houdt Isoleermijnhuis.nu een registratie bij van klanten met hun vragen/klachten, de datum van binnenkomst van de klacht, de datum waarop gereageerd is n.a.v. de klacht en hoe deze opgelost is.

Privacy en uw gegevens

Isoleermijnhuis.nu gaat op de volgende wijze met privacygevoelige gegevens om:

 1. Isoleermijnhuis.nu bewaart uw gegevens na het opleveren van het geplaatste isolatieproduct. Dit in verband met de gegeven garantie.
 2. De e-mail van Tonzon aan Isoleermijnhuis.nu met de gegevens van mensen die een gratis offerte hebben aangevraagd, wordt na ten hoogste dertig dagen verwijderd uit de mailbox van Isoleermijnhuis.nu.
 3. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij op een gerechtelijk bevel of door wettelijke noodzaak. Wel worden naam, adres en woonplaats van Tonzon-klanten en het aantal geïnstalleerde oppervlakte in verband met de hierboven vermelde garantie doorgegeven aan Tonzon.
 4. Isoleermijnhuis.nu plaatst op zijn websites (www.isoleermijnhuis.nu en www.vanhetgasaf.nu) alleen noodzakelijke (technische) cookies en geen cookies die de privacy van klanten aantasten. 
 5. Isoleermijnhuis.nu stuurt 1 à 2 keer per jaar een elektronische nieuwsbrief aan zijn klanten met nieuws en tips op het gebied van comfort, isolatie, subsidies, van het gas af etc. Het verzenden van deze nieuwsbrief geschiedt door een bureau waarmee Isoleermijnhuis.nu een Verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Deze Verwerkersovereenkomst voldoet aan de eisen van de AVG. Zie ook de privacyverklaring op onze websites.
  Stelt u geen prijs op zo’n nieuwsbrief, dan kunt u zich daarvoor afmelden.

Woerden, 26 april 2022